Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật các thông tin cá nhân, nên tương ứng với việc sử dụng các thông tin cá nhân, chúng tôi quan tâm đến các phương pháp thích hợp và hết sức nỗ lực để không gây tổn hại đến sự riêng tư của khách hàng.
Để bảo vệ các thông tin của khách hàng , công ty chúng tôi thực hiện các công tác bảo vệ sau.
1. Chúng tôi tuân thủ các quy định và pháp lệnh có liên quan để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
2. Công ty chúng tôi cùng với việc duy trì trạng thái nguyên vẹn và chính xác những thông tin quý khách hàng cung cấp. Chúng tôi cũng nỗ lực phòng chống việc truy cập bất chính vào thông tin của khách hàng, việc đánh cắp, làm mất, giả mạo hay rò rỉ thông tin của khách hàng.
3. Trong trường hợp công ty cần những thông tin từ khách hàng thì chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng mục đich sử dụng đó cho khách hàng, và chắc chắn sẽ chỉ tiến hành dựa trên sự đồng ý của khách hàng.
4. Công ty chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân chỉ trong phạm vi mà mục đích sử dụng phải rõ ràng. Mặt khác, những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được thì ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hay trường hợp có lí do chính đáng thì chúng tôi sẽ không cung cấp cho người thứ ba. Trong trường hợp phát sinh sự cần thiết phải sử dụng những thông tin của khách hàng mà vượt quá những mục đích sử dụng minh bạch từ trước thì chúng tôi sẽ liên lạc thông báo cho khách hàng và chỉ sử dụng trên sự đồng ý của khách hàng.
5. Vì để đáp ứng những hướng dẫn liên quan đến thông tin cá nhân, trong trường hợp cần đính chính hay công khai những thông tin nhận từ khách hàng, chúng tôi sẽ đáp ứng mau chóng và thành thật dựa trên sự đồng ý của chính người cung cấp.