Chúng tôi đã ký hợp đồng ủy thác công việc hỗ trợ tư vấn tại Việt Nam với Viện năng suất Nhật Bản (Trưởng phòng tư vấn là ông Toshiya Shigeno, địa chỉ tại Shibuya, Quận Shibuya, Tokyo ).