Công ty chúng tôi đã được giới thiệu trong mục “Báo cáo doanh nghiệp “số ra tháng 5 năm 2014(Vol.49).

Xin được đăng bài phỏng vấn giám đốc của công ty chúng tôi ông Nishida.

Nhất định xin hãy đọc một lần.

Nơi phát hành : Lai Vien Co.,Ltd.

Thông tin của nơi phát hành có tại đây:

http://www.laivien.com/