Bài ký sự “Những thăng trầm của dân IT mà không thể làm IT ” của giám đốc công ty chúng tôi ông Toshiya Nishida được đăng trên tạp chí cộng đồng doanh nghiệp ” Senbei “.

Chuyên mục này được đăng liên tục trong nguyện san ” Senbei ” tháng 6, 7 và 8.

Sau tháng 8, báo SENBEI sẽ chuyển sang phát hành cách tháng.