Bài ký sự của giám đốc công ty chúng tôi ông Nishida đã được đăng liên tiếp.

Bài ký sự ra tháng 5 năm 2014 với tiêu đề “Khi đến Việt Nam” đã được đăng tải.

Nhất định xin hãy đón đọc.

Nơi phát hành : AlcoBook L.L.C./ISN Coporation

Thông tin của nơi phát hành có tại đây:

http://www.alcobook.com/html/jhouhoushi.html