Công ty iCRAFT JPN Việt Nam có thể biên, phiên dịch tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Nhật.
Về công việc biên dịch sẽ hợp tác cùng với các nhân viên ở bên Nhật để tiến hành công việc tốt nhất.
Hơn thế, chúng tôi còn vận dụng nội dung công việc đa dạng của iCRAFT JPN Việt Nam, tiến hành công việc biên dịch có tính chuyên môn ví dụ như phần mềm, sách hướng dẫn các sản phẩm và các tài liệu thuyết minh. Trong công việc phiên dịch, chúng tôi cố gắng làm vừa lòng các yêu cầu của khách hàng và phải có năng lực như một thông dịch viên với trình độ hiểu biết rộng.


Dịch Vụ Biên - Phiên Dịch