Cũng trong dịp tháng 2 này nhận được ủy thác của tỉnh Osaka, giám đốc công ty chúng tôi ông Nishida Toshiya đã thuyết trình chủ đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của kinh tế Asean và Việt Nam ” tại hội nghị thương mại và công nghiệp Yao.