Hãy sử dụng việc phát triển phần mềm, thiết kế web như là đối tác phát triển Offshore.
Hơn nữa, trong công việc hỗ trợ chúng tôi xin cung cấp dịch vụ iSTAFF VN là dịch vụ hỗ

trợ IT nhanh chóng giống như tại Nhật Bản.