Công ty chúng tôi nhận nhập liệu ở mọi lĩnh vực cho các doanh nghiệp ở Nhật Bản. Chúng tôi cũng tiến hành việc lập bản báo giá, hóa đơn đề nghị thanh toán, hay nhập những dữ liệu về các khoản thu, chi. Hơn nữa, không chỉ nhập những dữ liệu đơn giản, công ty chúng tôi còn có khả năng đối ứng những công việc nhập liệu khác như nhập danh thiếp, kiểm tra doanh thu, dữ liệu kế toán, tiền lương. Đặc biệt là công ty chúng tôi có nhiều người cùng nhập chung một số liệu và có sắp xếp hai đến ba đội ngũ những người sẽ xem xét, kiểm tra lại những số liệu đã nhập.


Nhập Dữ Liệu