■ Trách nhiệm và nghĩa vụ của iCRAFT JPN Việt Nam

Ý Tưởng Kinh doanh
▲ Làm cho mình tiến bộ,
▲ Làm cho công ty lớn mạnh,
▲ Cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

Phương Châm Kinh Doanh
● Tự do luôn đi đôi với trách nhiệm,
● Tôn trọng cá nhân và tổ chức,
● Coi trọng tốc độ và sự thay đổi.

Phương trâm hoạt động của chúng tôi là
★ Luôn học hỏi để bản thân tiến bộ hơn
★ Luôn làm cho người khác tin tưởng
★ Luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể hoàn thành tốt công việc
★ Luôn vượt qua thử thách mà không sợ sự thất bại
★ Xem trọng việc Báo cáo, Liên lạc, Thảo luận, và Chia sẻ thông tin