Chúng tôi sẽ tạo trang web đặc trưng theo như hình ảnh của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tạo ra từng phần riêng biệt chẳng hạn như logo công ty hay biểu ngữ.
Chúng tôi có khả năng thiết kế, và phác họa chi tiết cho trang web của khách hàng sao cho cả thế giới có thể truy cập vào trang web đó. Bằng nhiều loại kỹ thuật tiên tiến như Xoops, MovableType, Joomla, chúng tôi sẽ thiết kế trang web với những kỹ thuật tối cao và thích hợp nhất.


Thiết kế Web