Chúng tôi tiến hành tư vấn giúp cho nhân lực tốt hơn, làm giảm chi phí trong công việc và tư vấn về quản lý. Chúng tôi có thể tư vấn rất nhiều lĩnh vực như kế toán, thuế, điều tra thị trường, pháp luật. Chúng tôi cũng có thể giới thiệu các công ty chuyên nghiệp.
Chúng tôi có khả năng thực hiện out-sourcing cho các bộ phận gián tiếp, có khả năng tuyển chọn và tập trung công việc, khả năng tái cấu trúc lại công việc, sử dụng hiệu quả nhân sự đa dạng của các công ty khách hàng.
Hỗ trợ cho mọi người trong công ty ” loại bỏ những công việc không hiệu quả và tận dụng những lĩnh vực mà mình tâm đắc. ”


Tư vấn quản lý