Tuyển dụng nhân sự người Nhật

Tuyển dụng người nhật làm việc tại Việt Nam.

Nếu bạn quan tâm và muốn làm việc ở  Việt nam thì hãy ghi rõ trong bản yêu cầu bên dưới.

▼Thông tin công ty tuyển dụng

Thiết bị điện và sản xuất thiết bị điều khiển
Phụ trách kinh doanh

Nhập khẩu, sản xuất
Nghiệp vụ quản lý nhà máy

Công ty du lịch Nhật bản
Phụ trách kinh doanh

Ngành thông tin truyền thông
Quản lý/ trợ lý

Ngành thông tin truyền thông
Nghiệp vụ liên quan đến xuất bản tạp chí

Ngành thông tin truyền thông
Phụ trách kinh doanh về kỹ thuật